Informacja o trybie składania skarg, wniosków i zażaleń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie

 

1. W przypadku uznania, że naruszono prawa pacjenta, zaniedbano lub nienależycie wykonano przez pracowników szpitala świadczenie medyczne, naruszono praworządność lub interesy skarżących, pacjent lub osoba go reprezentującą może wnieść skargę, zażalenie lub wniosek.

2. Skargi, wnioski i zażalenia mogą być wnoszone pisemnie (poczta, fax, droga elektroniczna) lub ustnie. Skargi pisemne osobiście dostarczane do WSzS należy składać w Kancelarii (II piętro, pok. nr 3.41 lub
w Sekretariacie (II piętro, pok. nr 3.05).

3. W razie zgłoszenia skargi ustnie - na wniosek skarżącego sporządzany jest protokół z przyjęcia skargi.

4. Skargę, wniosek lub zażalenie należy zgłaszać do:

-  bezpośredniego przełożonego pracownika, którego skarga dotyczy:

  • Z- cy dyrektora ds. Lecznictwa,
  • Pełnomocnika Dyrektora ds Praw Pacjenta W.Sz.S,
  • Do Działu Organizacyjno-Prawnego,

a także do:

  • Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie,
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej i Okręgowej Izbie Pielęgniarskiej i Położnej w Częstochowie,
  • ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
  • Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
  • Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o zdarzeniach medycznych w Katowicach,
  • Prokuratury, Policji.

5. Skarga pisemna nie zawierająca nazwiska i adresu osoby, która ją wniosła nie jest rozpatrywana.

6. Skargi, wnioski i zażalenia rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.      W przypadkach tego wymagających o przyczynie przekroczenia terminu powiadamiamy osobę składającą skargę.

7.  Adresy instytucji, do których można zgłaszać skargi, wnioski i zażalenia, są podane w WSzS w miejscach ogólnodostępnych dla pacjentów i osób ich reprezentujących.

I tak:

- Z - ca Dyrektora ds. Lecznictwa, WSzS ul. Bialska, tel. 34 367 31 04 (codziennie),
w każdy wtorek w godz. 10.00 – 12.00,

- Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta – WSzS, tel. 34 367 34 56
lub w każdy wtorek w godz. 10.00 – 13.00,

- Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawa, ul. Młynarska 46, bezpłatna infolinia
- tel. 800  190  590 (czynna od pn.- pt. w godz. 8.00 – 20.00),

- Okręgowa Izba Lekarska, Częstochowa, ul. gen. Józefa Zajączka 5,
tel. 34 368 18 88,

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Częstochowa, ul. Pułaskiego 25,
tel. 34 324 51 12,

- Narodowy Fundusz Zdrowia, Katowice, Wydział Skarg i Wniosków, ul. Kossutha 13,
tel. 32 735 05 45,

- Urząd Marszałkowski, Katowice, Departament Zdrowia, ul. Ligonia 46, ul. Jagiellońska 25, tel. 32 774 09 53,

- Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Katowice,
ul. Jagiellońska 25, tel. 32 207 74 57.