Od dnia 18.09.2018 roku trwa rekrutacja na szkolenie

„ Efektywne sposoby radzenia sobie ze stresem”.

 

Do szkolenia przystąpić może:

  1. 38 lekarzy zabiegowych
  2. 60 pielęgniarek i położnych
  3. 20 pracowników administracyjnych ( w tym sekretarki medyczne)
  4. 10 innych pracowników medycznych ( laboranci, fizjoterapeuci)
  5. 26 pracowników gospodarczych i obsługi.

 

Zasady zgłoszenia:

Dostarczenie wypełnionego druku rekrutacyjnego (załącznik nr 1)  do pokoju 3.23 do dnia 15.10.2018r.

 

UWAGA !!!

Kryterium bezwzględne – wiek kandydata powyżej 50 roku życia.

 

Szkolenie jest integracyjną częścią projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII.  Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania : 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

 

W ramach projektu Szpital zostanie doposażony w sprzęt, mający na celu poprawę warunków i komfortu pracy określonych powyżej grup docelowych. Chęć poprawy wynika
z przeprowadzonej analizy, która wykazała występowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.

DRUK REKRUTACYJNY