Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Projekt „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0128/16

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a jego celem bezpośrednim poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w zakresie urazów wielonarządowych w stanach nagłych, dzięki modernizacji i doposażeniu infrastruktury Szpitala. Osiągnięcie ww. celów jest związane z koniecznością przeprowadzenia inwestycji w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, która pozwoli na osiągnięcie przez ww. podmiot pełnej funkcjonalności centrum urazowego dla dorosłych.

 

Lokalizacja projektu: przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, przy ul. Bialskiej 104/118, na działkach nr 55/4, 55/5, 55/6, 56/3, 56/4, 66 obręb 37 w Częstochowie. Prace budowlano-remontowe na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, jak również zadanie związane z doposażeniem ww. oddziałów będą realizowane wewnątrz budynków Szpitala. Lądowisko zostanie zlokalizowane w odległości 30 m od budynków Szpitala – na terenie szpitalnym.

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację zadań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów, w tym:

  • budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającą m.in. bezkolizyjny dojazd ambulansów do krytego podjazdu SOR;
  • przeprowadzenie prac budowlanych w obszarach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyń;
  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby ww oddziałów.

Przedsięwzięcie stanowi całość spójnych, skoordynowanych i wzajemnie powiązanych działań, niezbędnych dla osiągnięcia założonych celów i rezultatów.

Efekty realizacji projektu

Produktem w ramach niniejszego przedsięwzięcia będzie dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie do pełnienia funkcji centrum urazowego. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację inwestycji obejmującej:

  • budowę nowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych,
  • prace budowlane i modernizacyjne na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyń,
  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego.

Ww. działania w bezpośredni sposób przyczynią się do zapewnienia pacjentom znajdującym się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego wskutek ciężkich urazów wielonarządowych świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej na najwyższym poziomie, w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz standardy światowe i europejskie.

 

 

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

 

Wartość projektu:                                                               10 941 520,35 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych :                            10 000 000,00 zł 

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich :       8 500 000,00 zł

Okres kwalifikowania wydatków 01.01.2014 r. – 31.10.2018 r.

e-Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych

AKTUALNOŚCI


Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

 

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 7 110 276,14 zł

 

Wartość dofinansowania: 5 291 322,25 zł

 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje zakup sprzętu IT, zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzania zarówno w części medycznej jak i administracyjnej Szpitala (back-office), szkolenie 503 pracowników szpitala (w ramach cross-financingu)
oraz uruchomienie modułu e-pacjent (front-office).

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu i zachowanie jego trwałości jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego
w Częstochowie”

 

 

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

 

Wartość projektu: 2 152 039,33 zł

 

Wartość dofinansowania: 1 142 087,27 zł

 

Przedmiotem projektu jest zakup 86 szt. niezbędnych urządzeń medycznych
tj: Kardiomonitory, Komora Laminarna , Spektralny Optyczny Koherentny Tomograf itp. Podstawowym oczekiwaniem beneficjenta względem realizowanego projektu jest jego trwałość i bezpieczne użytkowanie. Urządzenia stanowiące przedmiot projektu są nowoczesne i pozwalają na wykonywanie wysokojakościowych badań diagnostycznych oraz pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Oddziałów. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

 


Zgodnie z uchwałą nr III/43/15/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 21 października 2009 r. z dniem 1 marca 2010 r. nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Zakup aparatu UKG z Dopplerem kolorowym dla Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia Szpitala Chorób Wewnętrznych- Hutniczy w Częstochowie przy Al. Pokoju 44”

 

 

Beneficjent:

Szpital Chorób Wewnętrznych- Hutniczy

Al. Niepodległości32,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 460 230,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 390 991,49 zł

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup echokardiografu-aparatu UKG z Dopplerem kolorowym dla Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia ma zapewnić zintensyfikowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej. Echokardiografia to nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków, od struktur serca i dużych naczyń, co pozwala na dokładną ocenę serca konieczną w ustalaniu rozpoznania schorzeń serca, jak: wad serca, kardiomiopatii, chorób osierdzia i wsierdzia, chorób nowotworowych serca, chorób aorty i naczyń obwodowych. Jest konieczna w ocenie serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi oraz w monitorowaniu funkcji serca podczas leczenia.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

 


Zgodnie z uchwałą nr IV/46/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 13 stycznia 2014 r. z dniem 1 czerwca 2014 r. nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych - "Hutniczy" w Częstochowie.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim
jest Województwo Śląskie”

 

Beneficjent:

Województwo Śląskie

 

Beneficjent pośredni:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 8 506 833,39 zł

 

Wartość dofinansowania: 7 227 918,38 zł

 

Wartość sprzętu medycznego: 1 867 058,77 zł

 

Celem projektu jest zakup 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka
tj. sprzętu zabezpieczającego podstawowe funkcje życiowe noworodka i monitorowanie tych funkcji. Inkubatory służyć będą noworodkom urodzonym przedwcześnie z niską masą urodzeniową. Sprzęt ten wyposażony jest w zaawansowany system monitorowania parametrów środowiska, w którym przebywa noworodek. Sprzęt będzie zamontowany na oddziałach intensywnej terapii noworodka i neonatologicznych 5 szpitali, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim

 

W ramach projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie otrzymał 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka. Stanowiska te są użytkowane w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.