ABC Pacjenta » Udostepnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.NMP w Częstochowie

Dokumentacja medyczna jest własnością SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie.

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w siedzibie Szpitala lub poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii.

Pacjent otrzyma kopię dokumentacji medycznej na swój pisemny wniosek. Dokumentację tą Szpital może udostępnić również przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

Wniosek można złożyć w „Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej” (budynek D, I piętro, pokój nr 259) w godz. 800-1000 oraz  1200-1400.

Wniosek może być również przesłany pocztą na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul.Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych od dnia jego złożenia.

Pacjent ponosi koszty sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora W.Sz.S. nr 16 z dnia 9 lutego 2015 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie obowiązują następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7,00 zł
  • Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,70 zł
  • Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych- 7,00 zł

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy  w „Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej” od poniedziałku do piątku. Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/ 367-32-94.

Do pobrania: