Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy,
że Administratorem Danych Osobowych jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 1104/118; 42-200 Częstochowa

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych: 

Szpital przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.  

 

Dane przetwarzane są w zbiorze:

Dokumentacja medyczna

 

Udostępnianie danych:

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych,
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
  i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych) pacjenci mają prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).