Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora nr 71.2020 z dnia 19.10.2020 r. na podstawie:

•    Ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
•    Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2020 r., znak: ZDII.9611.8.39.2020 w sprawie zapewnienia w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
•    Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2020 r. znak: ZDII.9611.8.39.2020 w sprawie zmiany decyzji z dnia 3 września 2020 r.,
•    Komunikatu Centrali NFZ z dnia 14.10.2020 r., w sprawie zalecenia ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo,
z dniem 19 października 2020 r., aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, wprowadza się ograniczenie do niezbędnego minimum udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Wprowadzone ograniczenia do niezbędnego minimum udzielania świadczeń wykonywanych planowo dotyczą oddziałów szpitalnych oraz pozostałych komórek organizacyjnych (m.in. poradnie, pracownie, zakłady).
Wprowadzone ograniczenia nie dotyczą:
1)    planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w tym DILO,
2)    planowej realizacji programów lekowych,
3)    planowych pilnych badań TK, MR, gastroskopii i kolonoskopii,
4)    planowych porad w poradniach specjalistycznych wynikających z wcześniejszej hospitalizacji (m.in. ściągnięcie szwów i/lub opatrunku gipsowego, kontrola gojenia ran),
5)    planowych przyjęć pacjentów dializowanych

Poradnie specjalistyczne zobowiązane są do udzielania świadczeń w formie "teleporady" pacjentom, pozostającym pod stałą opieką specjalistów naszych poradni wymagający okresowej kontroli, którzy widnieją w terminarzach poradni na dany dzień.
Teleporady realizowane są gdy:
1)    telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,
2)    pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.