Telefony :

Kierownik: 34 367 3984

Gabinet lekarski:

34 367 3982

Pielęgniarka oddziałowa:

34 367 3980

Sekretariat:

34 367 3981

Dyżurka pielęgniarek:

34 367 3983Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon A, parter

Liczba łóżek: 19, w tym 13 - dla przewlekle wentylowanych i 6 dla osób z chorobą długoterminową, które w ocenie opartej na Skali Barthel uzyskały 0 pkt, czyli pacjent:

 • jest karmiony przez sztuczną drogę żywieniową (gastrostomia odżywcza),

 • nie jest w stanie przemieszczać się i nie zachowuje równowagi przy siedzeniu,

 • nie jest w stanie samodzielnie wykonywać żadnych czynności higienicznych,

 • nie korzysta w ogóle z toalety,

 • wymaga kąpania w wannie przy pomocy podnośnika,

 • potrzebuje kompletnej pomocy przy ubieraniu,

 • nie kontroluje oddawania stolca i moczu.

Ośrodek jest nowocześnie wyposażony, pacjenci objęci są profesjonalną opieką lekarsko-pielęgniarsko-fizjoterapeutyczną, opieką psychologa, logopedy oraz uczestniczą w terapii zajęciowej.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z art. 18.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135):

Art. 18. 1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Ponadto zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2012 poz. 731 ):

§ 8. 1. Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej „opłatą”, jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego. 2. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym. 3. Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności: 1) decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub 2) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654.
  http://www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-11-112-654-u

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135)

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Dz. U.  2012 r. poz. 731.
  http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-731

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

  http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-1480

Zakład prowadzi kolejkę osób oczekujących na udzielane świadczenie.

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie (aby wydrukować dokumenty należy kliknąć kursorem myszki w poniższe podkreślone załączniki, otworzyć załączniki a następnie wybrać opcję drukuj):

Załącznik nr 1a i 1b: Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego

Załącznik nr 2: Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • czytelny numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego

 • czytelny numer umowy przychodni lub szpitala z NFZ.

Załącznik nr 3: Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Załącznik nr 4: Karta Oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczego/Przebywającego w Zakładzie Opiekuńczym - Ocena świadczeniobiorcy wg Skali Barthel

Załącznik nr 5: Skala Glasgow

Załącznik nr 6: Dla osób wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej - karta kwalifikacji pacjenta wydana przez lekarza anestezjologa.

Załącznik nr 7: W przypadku pacjentów wymagających żywienia przez sztuczną drogę żywieniową (PEG) należy wypełnić:

Załącznik nr 8: Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy np.

 • aktualna decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej

 • druk RMUA – jeżeli pacjent jest osobą pracującą

 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego

Załącznik nr 9: Postanowienie sądu (w uzasadnionych przypadkach):

 • o ubezwłasnowolnieniu

 • o ustanowieniu opiekuna prawnego

 • o zezwoleniu na umieszczenie podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Załącznik nr 10: Dowód ubezpieczenia.

 Wyżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki 1a-7 można również pobrać w:

 • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w szpitalu przy ul. PCK 7

Dokumenty należy dostarczyć na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie
ul. PCK 7
42-200 Częstochowa  

Warunki skierowania i przyjęcia:

 1. Warunkiem przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Wentylowanych Mechanicznie jest przedłożenie kompletu dokumentacji.

 2. Skierowanie do ZOL wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

 3. Kierownik zakładu powiadamia osobę zainteresowaną o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

 4. Osoby oczekujące na miejsce w zakładzie umieszcza się na LIŚCIE OSÓB OCZEKUJĄCYCH, prowadzonej przez kierującego i udostępnianej osobom zainteresowanym.

 5. W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek lekarza, może być wydane skierowanie o przyjęcie poza kolejnością.