1. Pacjent po wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez stronę internetową Szpitala
www.szpitalparkitka.com.pl, w celu autoryzacji użytkownika zgłasza się do rejestracji poradni (Pawilon D-parter).

2.  Autoryzacji użytkownika dokonuje pracownik rejestracji poradni, poprzez stwierdzenie tożsamości pacjenta z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość, tj.: weryfikację:

  • imienia i nazwiska,
  • nr PESEL,
  • adresu zamieszkania.

3. W imieniu Szpitala autoryzacji użytkownika dokonuje upoważniony pracownik rejestracji  danej poradni.

4. W imieniu osób starszych,  które są chore i nie mają możliwości poruszania się, autoryzację może odebrać i potwierdzić upoważniona przez nie osoba. Osobą upoważnioną może być osoba bliska, ale także inna osoba wskazana przez pacjenta, ważne aby nie było wątpliwości, kto został upoważniony. Upoważnienie powinno być dokonane w formie pisemnej, musi z niego jasno wynikać kto udzielił upoważnienia, komu zostało udzielone i w jakim celu. Ponadto powinno zawierać dane, które pozwolą zidentyfikować udzielającego upoważnienie oraz pełnomocnika (imię i nazwisko, nr Pesel, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia (pełne imię i nazwisko). Oryginał upoważnienia powinien zostać dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta. Powyższe może mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy osoba w imieniu której ma zostać dokonana autoryzacja nie została ubezwłasnowolniona. W imieniu osób ubezwłasnowolnionych, autoryzacji w ich imieniu może dokonać opiekun prawny ustanowiony dla nich przez Sąd Opiekuńczy (art. 13 &2 kc) po okazaniu oryginału orzeczenia  sądu w przedmiocie ustanowienia opieki i złożeniu jego kserokopii do dokumentacji medycznej pacjenta.

5. W przypadku osób małoletnich, autoryzację może odebrać i potwierdzić ich przedstawiciel ustawowy, którym są  co do zasady  ich rodzice. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do  czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy sytuacji, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu (art. 94 &1 kro). W powyższej sytuacji, autoryzacji może dokonać ten z rodziców, który ma pełnię władzy rodzicielskiej. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę. Wówczas autoryzacji w  imieniu dziecka może dokonać opiekun prawny, ustanowiony dla niego przez Sąd Opiekuńczy, po okazaniu oryginału orzeczenia sądu w przedmiocie ustanowienia opieki i złożeniu jego kserokopii do dokumentacji medycznej pacjenta. Jeżeli opiekun doznaje przemijalnego utrudnienia w sprawowaniu opieki nad małoletnim, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora (art. 157 kro). Zakres przedstawicielstwa ustawowego kuratora wynika z orzeczenia sądu opiekuńczego. Z jego treści będzie wynikało, czy kurator może dokonać autoryzacji. Kurator powinien okazać oryginał orzeczenia sądu w przedmiocie ustanowienia kurateli i złożyć jego kserokopię do  dokumentacji medycznej pacjenta.

Wskazać również należy, iż upoważnienia wskazanej osoby do dokonania autoryzacji, o którym była mowa w punkcie 4, może także udzielić każdy pacjent, przedstawiciel ustawowy małoletniego a także opiekun prawny.

6. Po przeprowadzonej weryfikacji i stwierdzeniu prawidłowości danych, pacjent otrzymuje od pracownika rejestracji login i hasło umożliwiające korzystanie z e-rejestracji.