Informacja o trybie udostępniania

dokumentacji medycznej

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie 

W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej należy złożyć podanie w Kancelarii (II piętro, pok. 3.56.)

Dokumentacja jest udostępniana na podstawie decyzji Dyrektora szpitala, dlatego też nie ma możliwości uzyskania dokumentacji w dniu złożenia podania. 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1:

- Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
- Osobie upoważnionej przez pacjenta,

Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. 

Szpital za sporządzenie odpisów dokumentacji pobiera opłatę2:

- Za jedną stronę kopii – 0,70 zł
- Za jedną stronę odpisu - 7,00 zł
- Za sporządzenie kopii na elektronicznym nośniku danych - 6,00 zł

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki,
a dokumentacja udostępniana jest nie później niż w ciągu 30 dni. 3

 

 


1Zgodnie z art. 26 ust. l i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2Zgodnie z art. 28 ust.  4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Zgodnie z art. 35 z Kodeksu Postępowania Administracyjnego