Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.szpitalparkitka.com.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Kwiatkowski, mateuszkwiatkowski@szpitalparkitka.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 367 34 22 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

Do zespołu budynków prowadzą wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do szpitala zlokalizowane jest na parterze w budynku D, wejście zlokalizowane jest w pobliżu przystanku autobusowego linii 10, 28, 29, - przystanek PARKITKA - SZPITAL.

Przed wejściem do budynku zlokalizowany jest parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych (parking dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatny).

Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków inwalidzkich, bezpośrednio po prawej stronie po wejściu znajduje się punkt informacyjny.

Do oddziałów, pracowni, zakładów, poradni zlokalizowanych na innych kondygnacjach prowadzą schody, w każdym budynku znajduje się winda.

Kancelaria budynku znajduje się na drugim piętrze budynku D, do pomieszczeń administracji można dojść schodami lub dojechać windą znajdującą się bezpośrednio po wejściu do głównego budynku szpitala.

Wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się w budynku C przy estakadzie
od ulicy Nowobialskiej, wejście zlokalizowane jest w pobliżu przystanku autobusowego linii 10, 28, 29 - przystanek NOWOBIALSKA, wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Izba Przyjęć Planowych znajduje się w budynku H, dojście możliwe jest z budynku wejścia głównego i budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Parking znajduje się przy budynku głównym szpitala.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

PCK 7
42-200 Częstochowa

Główne wejście do szpitala zlokalizowane jest na parterze w budynku A, wejście zlokalizowane jest w pobliżu przystanku autobusowego linii 13, 29 - przystanek TYSIĄCLECIE - SZPITAL.

Przed wejściem do budynku zlokalizowany jest bezpłatny parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, po wejściu do szpitala zlokalizowany jest punkt informacyjny.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://parkitka.bip.gov.pl/fobjects/download/1439425/raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_wzor_formularza2023-pdf.html
 • Szpital posiada podpisaną umowę z tłumaczem języka migowego, zapewniamy dostępność tłumacza do dwóch dni roboczych od zgłoszenia chęci skorzystania z jego usług.
  Zgłoszenia należy dokonywać na adres kancelariawszs@data.pl lub bezpośrednio personelowi szpitala. Szpital zobowiązuje się wprowadzić w najbliższym czasie dogodniejszą formę zgłoszenia
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • załączniki:

  Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_wzór_formularza2023.pdf

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.docx

  Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej.docx