PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Lecznictwo stacjonarne:

1. Szpital udziela świadczeń pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

2.  Pacjenci przyjmowani są do Szpitala:
- na podstawie skierowania lekarza mającego prawo wykonywania zawodu,
- bez skierowania z powodu: wypadku, urazu, porodu, stanów zagrożenia zdrowia lub życia.

3. Pacjenci  przy przyjęciu do szpitala winni okazać się  dokumentem potwierdzającym uprawnienie do świadczeń (np. kartę ubezpieczenia).
W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, porodu – dokument może  zostać  przedstawiony w terminie późniejszym.

4.   W przypadku braku dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń, świadczenie zostanie udzielone na koszt pacjenta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Proces udzielania świadczeń zdrowotnych na oddziale szpitalnym odbywa się zgodnie
z regulaminem oddziału, a w szczególności:
o określany jest, a następnie realizowany plan diagnostyczny i terapeutyczny pacjenta,
o stan pacjenta kontrolowany jest codziennie oraz  w każdej chwili, gdy wymaga tego stan chorego oraz na każde osobiste życzenie pacjenta.
o w przypadku zagrożenia życia pacjent umieszczony zostaje w sali intensywnego nadzoru lub przeniesiony do oddziału.

5. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

6.  Świadczenia  zdrowotne udzielane są z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z:
o obowiązującymi przepisami prawa,
o wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
o dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
o zasadami etyki zawodowej.

7. Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom są niezbędne, celowe i kompleksowe, a ordynowanie leków, materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8.  Wypisanie pacjenta ze Szpitala, jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej następuje:
· gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego,
· na żądanie pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego,
· gdy pacjent w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowia innych osób.

9.  Pacjent wypisywany z oddziału szpitalnego na własne żądanie jest informowany o możliwych następstwach zaprzestania leczenia. Pacjent składa pisemne oświadczenie o opuszczeniu Szpitala na własne żądanie.
W przypadku braku oświadczenia lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej.

10. W przypadkach koniecznych data wypisu jest uzgadniana z rodziną chorego.

11. W dniu wypisu pacjent otrzymuje kartę informacyjną z przebiegu leczenia i zaleceniami co do dalszego sposobu leczenia, terminu konsultacji.
W karcie podany jest również orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy.

12. Dla każdego pacjenta leczonego w Szpitalu prowadzona jest dokumentacja medyczna wewnętrzna (historia choroby). Dokumentacja uwzględnia wszystkie dokumenty, w tym wyniki badań diagnostycznych, konsultacji oraz wykonanych procedur medycznych, postępowania rehabilitacyjnego, terapeutycznego, wyniki obserwacji chorego, informacje o zleconych lekach
  epikryzę, adnotację o przyczynach i okolicznościach wypisu ze Szpitala.

13. Dokumentacja medyczna wewnętrzna i zewnętrzna prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 Po zakończeniu hospitalizacji dokumentacja przekazywana jest do archiwum Szpitala.
Za całość dokumentacji medycznej oddziału (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiada ordynator oddziału.