PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Lecznictwo  ambulatoryjne:

 1.   Do poradni tut. Szpitala przyjmowani są pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są ubezpieczonemu na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń:

  a)   ginekologa i położnika
  b)    dentysty
  c)    onkologa
  d)    wenerologa
  e)    psychiatry
 2. Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

  a)    inwalidzi wojenni
  b)    osoby represjonowane
  c)    kombatanci
  d)    niewidome cywilne ofiary działań wojennych
  e)    chorzy na gruźlicę
  f)    zakażeni wirusem HIV
  g)    w zakresie badań dawców narządów
  h)    uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego
  i)    uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

3.  Przy rejestracji do poradni pacjent winien okazać się dokumentem potwierdzającym uprawnienie do świadczeń zdrowotnych.
W przypadku braku w/wym. dokumentu lub w przypadku  braku skierowania  do poradni, do której skierowanie jest wymagane pacjent obciążany jest kosztami udzielonego świadczenia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.  Świadczenia wykonywane są przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający  odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

5.  Świadczenia udzielane są z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z:
· obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
· wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
· dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
· zasadami etyki zawodowej.

6.  Świadczenia zdrowotne są kompleksowe, a ordynacja leków, materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Świadczenia udzielane są zgodnie z harmonogramem  pracy poradni.
Informacja o godzinach pracy poradni wywieszona jest w miejscach ogólno dostępnych dla pacjentów.

8. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach 8.00 – 14.00
 • telefonicznie w godzinach 9.00-14.00, oprócz rejestracji do poradni chirurgii, która odbywa się w godzinach 13.00 – 14.00 i do poradni schorzeń piersi, która odbywa się w godzinach 9.00-13.00
 • poprzez e-rejestrację

9.  Każdy pacjent  rejestrowany po raz pierwszy do poradni ma  zakładaną historię zdrowia i  choroby.

10. Historia zdrowia i choroby zawiera dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące stanu zdrowia, chorób i problemów zdrowotnych oraz informacje o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach, adnotacje o zleconych zabiegach, przepisanych lekach i materiałach medycznych, wyniki badań diagnostycznych i konsultacji, opis udzielonego świadczenia, adnotacje o orzeczonym okresie czasowej niezdolności  do pracy.

11. Za dokumentację medyczną odpowiada lekarz poradni bądź ordynator oddziału, któremu poradnia podlega.