DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zadanie pn. Zwiększenie standardu infrastruktury technicznej w Oddziale Ginekologii
z Pododdziałem Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy
ul. Bialskiej 104/118 poprzez wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego oraz zastosowanie energooszczędnych źródeł światła

Dofinansowanie: 65.000,00 zł.

Środki własne Szpitala: 204.862,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 269.862,00 zł.

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych po stronie wschodniej i zachodniej II piętra budynku A w obiekcie Szpitala przy ul. Bialskiej 104/118 – celem dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Okres realizacji: październik – grudzień 2021 r.